Лицензиялық шарт
сайтты және мобильді қосымшаны пайдалану құқығын беру туралы

Мәскеу қаласы
"Жұмыстағы дәрігер" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ (бұдан әрі "Лицензиар" деп аталады), бір жағынан жеке тұлға не ұйым (бұдан әрі "Лицензиат" деп аталады), екінші жағынан, ал бірге "Тараптар" деп аталатындар, төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі — "Шарт") жасасты:
1. ЖАЛПЫ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕРІ

1.1. Сайт-бірыңғай тақырып, дизайн және доменнің бірыңғай мекен-жай кеңістігімен біріктірілген интернетте орналастырылған веб-беттердің жиынтығы doktornarabote.ru аталған ақпараттық ресурстарды пайдалануға мүмкіндік беретін Сайт әкімшілігі құрған материалдарды, мақалаларды, дерекқорларды, сервистер мен бағдарламаларды, сондай-ақ желілік мекенжай бойынша Интернет желісінде осындай ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ететін ақпараттық жүйеде қамтылған сайт лицензиаттары жасаған материалдарды, мақалалар мен дерекқорларды қамтитын www.doktornarabote.ru / doktornarabote.ru. Сайт доменінің әкімшісі - "ЖҰМЫСТАҒЫ ДӘРІГЕР" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ.

1.2. Мобильді қосымша - "Дәрігер таспасы", "Докторграм", яғни мобильді құрылғыларда жұмыс істеуге арналған бағдарламалық жасақтама болып табылады. Мобильді қосымшаны мобильді құрылғыға онлайн-қосымшалар дүкендерінен тегін жүктеп алуға болады және лицензиаттың мобильді құрылғысында сайттың жұмысына арналған. Мобильді құрылғыға жүктелген мобильді қосымшаны тек сайтта тіркелгеннен кейін ғана пайдалануға болады. Сайтқа қолданылатын осы Шарттың барлық шарттары мен талаптары Мобильді қосымшаға да қолданылады.

1.3. Лицензиаттар - осы шартқа қосылуға мүмкіндік беретін, сайтта тіркелген және осы Шарттың талаптарында сайт пен мобильді қосымшаға қол жеткізген құқық және әрекет қабілеттілігі бар тұлғалар.

1.4. Сайтта тіркелу-тегін, лицензиат тарапынан ерікті рәсім, ол лицензиаттардың деректер базасын жаңа лицензиат туралы ақпаратпен толықтырудан және жаңа Лицензиатқа сайт пен мобильді қосымшаны пайдалану құқығын беруден тұрады. Тіркеу осы Шартқа және Сайтты пайдалану Ережелеріне (№1 қосымша) сәйкес бірнеше кезеңде жүзеге асырылады және мыналарды қамтиды: (а) лицензиаттың сайтта орналастырылған тіркеу нысанында (сауалнамада) Лицензиар айқындайтын көлемде шынайы ақпаратты беруі, (Б) лицензиаттың бірегей дербес логинді (электрондық пошта мекенжайы және/ немесе ұялы телефон нөмірі) қалыптастыруы, олардың көмегімен сайтта лицензиаттың авторизациясы жүзеге асырылады, бұл ретте лицензиаттың веб-сайтты пайдалану үшін қажетті жеке логинді (электрондық пошта мекенжайы және / немесе, (в) лицензиаттың бірегей жеке логинді (электрондық пошта мекенжайы және/ немесе ұялы телефон нөмірі) растауы және лицензиатқа электрондық пошта мекенжайына / ұялы телефон нөміріне пароль жіберуі. Сайтта тіркелу кезінде Пароль автоматты түрде қалыптасады. Лицензиат тіркеу аяқталғаннан кейін сайтта орналастырылған шарттарда Лицензиарға сұрау салу арқылы парольді өзгертуге құқылы. Тіркеу аяқталғаннан кейін Лицензиар Ресей Федерациясының (бұдан әрі — "РФ") заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде лицензиат ұсынған ақпараттың дұрыстығын тексереді. Лицензиат тіркеу кезінде Лицензиарға берілетін ақпараттың дұрыстығына кепілдік береді.

1.5. Сайтқа тіркелу-Лицензиат Сайтқа әрбір жаңа кірген сайын жеке логин мен парольдің көмегімен өзін сәйкестендіретін рәсім. Тіркелгеннен кейін ғана Лицензиат сайтқа қол жеткізе алады, бұл ретте логин мен пароль лицензиаттың сайтқа кіруі үшін қажетті және жеткілікті ақпарат болып саналады. Егер лицензиат керісінше дәлелденбесе, лицензиаттың логині мен паролін, лицензиаттың аккаунтын пайдалана отырып жасалған кез келген іс-әрекеттер осындай лицензиат жасаған болып есептеледі.

1.6. Сайтты пайдалану-сайтты функционалдық мақсатта, соның ішінде сайт беттерін жүктеуді қоса алғанда, осы Шартпен рұқсат етілген пайдалану.

1.7. Осы Шартқа қосылу-осы Шарттың талаптарымен келісуді және сайтта тіркеу рәсімінен өтуді қамтитын рәсім. Сайтта тіркелу осы Шарттың талаптарымен келісімді растау болып табылады. Келісім-шарт-бұл Ресей Федерациясының заңнамасында анықталғандай, қосылу шарты және оған қосылған сәттен бастап әрбір жаңа лицензиат үшін әрекет ете бастайды.

1.8. Сайттағы ақпарат (сондай — ақ ақпарат, Контент) - сайтта орналастырылған кез-келген ақпарат, оның ішінде ақпарат (хабарламалар, мәліметтер), оларды ұсыну нысанына қарамастан, зияткерлік қызметтің нәтижелері, сондай-ақ Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес басқа да мәліметтер. Сайтта ақпаратты кез-келген жолмен пайдалануға Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында және осы Шартта белгіленген шектеулер сақталған жағдайда ғана жол беріледі.

1.9. Лицензиаттың дербес деректерін өңдеу - лицензиар жүзеге асыратын лицензиаттың дербес деректерін өңдеу, атап айтқанда дербес деректермен барлық іс-әрекеттер, оның ішінде дербес деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, беру (тарату, қол жетімділікті ұсыну), дербес деректерді өңдеу Саясатына сәйкес көлемде және шарттарда иесіздендіру, бұғаттау, жою (№2 қосымша) болып табылады.

1.10. Жеке кабинет (сондай — ақ, Аккаунт, Есептік жазба) - Сайтта тіркеу рәсімі аяқталған кезде құрылған, Лицензиарға әрбір Лицензиатты ескеруге және бірегей жеке логин мен пароль арқылы сайтты пайдалану құқығын беруге мүмкіндік беретін сайттың жеке бөлімі. Тіркелу кезінде тіркелгіге кіру үшін Логин мен парольді лицензиат дербес анықтайды. Лицензиат логин мен парольді, сондай-ақ Лицензианттың өтініші бойынша Сайт әкімшілігімен (оның ішінде Аккаунтқа кіру қалпына келтірілген жағдайда) сайтта сипатталған тәртіппен өзгерте алады.

1.11. Жеке хабарламалар-сайт әкімшілігін, сондай-ақ жеке хабарламаларды жіберу, Жіберу және тарату кезінде пайдаланылатын операторларды қоспағанда, бір лицензиат басқа Лицензиатқа немесе Лицензиарға, Лицензиар Лицензиатқа сайтты, мобильді қосымшаны, сондай-ақ электрондық пошта сервистерін және SMS-ті пайдалана отырып, үшінші тұлғаларға танысу үшін қол жетімді емес электрондық хабарламалар: электрондық пошта сервистері, ұялы операторлар, провайдерлер, хаттарды тарату сервистері және т. б.
2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1. Лицензиар Сайтта белгіленген тәртіппен тіркелген Лицензиатқа осы Шарттың талаптарына және сайтты пайдалану Ережелеріне сәйкес сайтты және мобильді қосымшаны қарапайым (ерекше емес) өтеусіз лицензия түрінде пайдалану құқығын береді.

2.2. Лицензиат сайт функционалын пайдалануға, оның ішінде аккаунт жасау арқылы сайт контентін қалыптастыруға қатысуға, контентті орналастыруға, контент пен аккаунт деректерінің мазмұнын контентті орналастыру және өңдеу арқылы өзгертуге, осы Шартта көзделген ережелерді сақтай отырып, басқа лицензиаттармен өзара іс-қимыл жасауға құқылы.

2.3. Лицензиат мобильді қосымшаның функционалын пайдалануға, оның ішінде мобильді құрылғыда жаңғыртуға, сақтауға, іске қосуға, іске қосуға, жаңартуға және мобильді қосымшаның өзекті нұсқасымен жұмыс істеуге құқылы.

2.4. Сайттың барлық басқа веб-беттеріне қол жеткізуге болатын сайттың бастапқы беті Интернет желісінде орналасқан www.doktornarabote.ru / doktornarabote.ru.

2.5. Лицензиар осы Шарт бойынша Лицензиатқа сайтқа қол жеткізу үшін техникалық шарттар мен құралдарды қамтамасыз етпейді, олар лицензиатта Интернет желісіне қосылудың және Лицензиат Интернет желісінде ақпаратты іздестіруді және пайдалануды жүзеге асыра алатын, онда орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуі бар техникалық құралдың болуы түсініледі. Лицензиар лицензиатта көрсетілген техникалық шарттардың болуы үшін жауап бермейді.

2.6. Осы Шарт өтеусіз сипатта болады.

2.7. Осы Шарт пайдалану аумағымен шектелмейді. Лицензиат орналасқан жеріне қарамастан, егер оның техникалық шарттары сайтқа кіруге мүмкіндік берсе, сайтты пайдалана алады.

2.8. Сайтты пайдалану құқығы Лицензиарға басқа тұлғаларға лицензия беру құқығын сақтай отырып беріледі.

2.9. Лицензиат сайтта іздей алады және қажетті ақпаратты ала алады, оны кез-келген нысанда және Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес кез-келген тәсілмен қолдана алады, сайтта ақпаратты орналастыра алады, орналастырылған ақпаратқа баға бере алады, басқа лицензиаттар орналастырған мақалалар мен материалдарды талқылай алады, сонымен қатар Сайттағы лицензиаттардың кез-келген басқа түрлеріне, соның ішінде конкурстарға және басқа жобаларға қатыса алады.

2.10. Лицензиат Лицензиардың айрықша құқықтарының бұзылуына жол бермеуге, атап айтқанда, үшінші тұлғалардың Лицензиардың арнайы жазбаша рұқсатынсыз мынадай іс-әрекеттерді жасамауға және жасауына жол бермеуге: мобильді қосымшаны немесе оның жекелеген компоненттерін таратуға; мобильді қосымшаның және / немесе сайттың бағдарламалық қамтамасыз ету кодына, деректер базасының және жүйе ақпаратты сақтайтын басқа да деректер жиынтығының мазмұнына қандай да бір өзгерістер енгізуге міндеттенеді.; "мультиплекстеу" бағдарламалық және техникалық құралдарын, мобильді қосымшаны және / немесе сайтты қорғаудың бағдарламалық немесе аппараттық құралдарының жұмыс алгоритмін өзгертетін құралдарды қолдануды қоса алғанда, лицензиар қолданатын ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарын, дербес деректерді және / немесе авторлық құқықтарды жою немесе тиімділігін төмендету нәтижесі болып табылатын іс-әрекеттер жасауға; бастапқы кодты қалпына келтіру, мобильді қосымшаның және/немесе сайттың бағдарламалық бөлігін декомпиляциялау және / немесе деассемблирлеу, тек Ресей Федерациясының заңнамасында осындай қызметке арнайы рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда; деректерді алу және сайт беттерінің мазмұнын көшіру үшін робот бағдарламаларын пайдалану; сайтта орналастырылған ақпаратты автоматты түрде жинау (талдау).
3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. ЛИЦЕНЗИАТ ҚҰҚЫЛЫ:

3.1.1. Сайтты осы Келісім-шартта және Сайтты пайдалану ережелерінде қарастырылған құқықтар мен тәсілдер шегінде ғана пайдаланыңыз.

3.1.2. Орналастыруға Аккаунтында анық ақпаратын қосуға өзіндік суреттер.

3.1.3. Тіркелгіні пайдаланып жеке хабарларды жіберу және алу.

3.1.4. Лицензиат сайтта орналастырылған ақпараттың мазмұнын дербес анықтайды. Осылайша орналастырылатын ақпарат Лицензиатқа немесе үшінші тұлғаларға тиесілі мақалаларды, материалдарды, деректер базаларын және басқа ақпаратты жариялау үшін жеке коммерциялық емес мақсаттарда ғана, бірақ Лицензиат дербес жауапты болатын үшінші тұлғалардың құқықтарын сақтай отырып пайдаланылуы мүмкін. Лицензиардың Сайтта лицензиаттар орналастырған ақпаратқа қатысы жоқ. Мұндай ақпарат Лицензиардың қатысуынсыз орналастырылады және пайдаланылады. Сайтта мақалаларды, деректер базаларын және өзге де ақпараттық материалдарды орналастыра отырып, Лицензиат үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбайтынына, сондай-ақ осындай материалдарға айрықша құқықтардың құқық иесі болып табылатынына кепілдік береді, Лицензиарға сайт мақсаттары үшін немесе соған байланысты, оның ішінде оны танымал ету үшін көшіру, көпшілік алдында орындау, қайта шығару, қайта өңдеу, жариялау, аудару және тарату жолымен осындай ақпаратты пайдалану құқығын бере отырып, осындай материалдарға Көрсетілген мақсаттар үшін Лицензиар туынды туындыларды дайындай алады немесе ақпараттық материалдарды тиісті жинақтарда құрамдас бөлік ретінде пайдалана алады, осы мақсаттарға қол жеткізуге қызмет ететін өзге де іс-әрекеттер жасай алады.

3.2. ЛИЦЕНЗИАТ МІНДЕТТІ

3.2.1. Ресей Федерациясының заңнамасын, осы Келісімді барлық қосымшалармен, соның ішінде сайтты пайдалану ережелерін сақтаңыз.

3.2.2. Лицензиат сайтты пайдалану ережелері мен шарт талаптарының, оның ішінде оның Қосымшаларының Елеулі өзгерістерімен келіспеген жағдайда-сайтты пайдалану ережелері мен шарт талаптарының елеулі өзгерістері сайтта орналастырылған күннен бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей осы Шартта белгіленген тәртіппен Шартты бұзуға құқылы.

3.2.3. Сайтты қандай да бір кәсіпкерлік қызметті немесе кіріс алуға және жарнаманы таратуға бағытталған кез келген қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланбаңыз, оның ішінде сайтты бос жұмыс орындарын орналастыру және / немесе персоналды, оның ішінде үшінші тұлғалардың тапсырмасы бойынша жалдау үшін пайдаланбаңыз.

3.2.4. Егер лицензиаттың мұндай пайдалануға заңды құқығы болмаса, өзге лицензиаттар мен үшінші тұлғалардың зияткерлік меншігін жүктемеуге, сақтамауға, жарияламауға, таратпауға және оған рұқсат бермеуге және өзге де жолмен пайдаланбауға.

3.2.5. Сайттағы немесе мобильді қосымшадағы жеке хабарламалардың көмегімен Интернет желісіндегі басқа ресурстардан, оның ішінде Интернет-ресурстарға сілтемелер түріндегі ақпаратты жүктемеуге, сақтамауға, жарияламауға және жібермеуге / таратпауға, сондай-ақ сайттың лицензиаттары болып табылмайтын үшінші тұлғаларға Сайттағы ақпаратты көшірмеуге, таратпауға және жібермеуге.

3.2.6. Вирустарды, трояндарды және басқа да зиянды бағдарламаларды жүктемеңіз, сақтамаңыз, жарияламаңыз, таратпаңыз немесе қол жеткізбеңіз және басқаша пайдаланбаңыз.

3.2.7. Сайтта тіркелу кезінде Лицензиарға әрбір лицензиат үшін бірегей логинді (электрондық пошта мекенжайы және / немесе ұялы телефон нөмірі), электрондық пошта мекенжайын, тегі мен атын, сайттың тіркеу нысанында көзделген өзге де мәліметтерді қоса алғанда, қажетті шынайы және өзекті ақпаратты ұсыну, олардың өзектілігін сақтау, Лицензиарға хабарланған мәліметтерді өзгерткеннен кейін 3 күн ішінде лицензиарға осындай өзгерістер туралы ақпаратты, оның ішінде аккаунттың мазмұнына өзгерістер енгізу арқылы жеткізу.

3.2.8. Сайтты пайдалану ережелерінде белгіленген тәртіппен сайтта тіркелгеннен кейін жоғары медициналық білімі бар медицина қызметкерінің (дәрігердің) кәсіби мәртебесін растаңыз.

3.2.9. Сайтты пайдалану Ережелеріне сәйкес Ресей Федерациясының заңнамасын, үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуы мүмкін ақпаратты сайтқа орналастырмаңыз.

3.2.10. Сайттың өмірі мен дамуына қатысу, соның ішінде сайтта лицензиаттың құқықтары мен заңды мүдделері, оның ішінде айрықша құқықтар, басқа лицензиаттар мен үшінші тұлғалар сақталған жағдайда кәсіби тақырып бойынша авторлық мәтіндерін жариялау.

3.2.11. Басқа Лицензиаттармен қарым-қатынас жасау және сайтты өзге де пайдалану нәтижесінде өзіне белгілі болған дербес деректерді (үй мекен-жайларын, телефон нөмірлерін, электрондық пошта мекен-жайларын, паспорт деректерін, банк ақпаратын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) және басқа лицензиаттар мен үшінші тұлғалардың жеке өмірі туралы ақпаратты соңғысының тиісті алдын ала рұқсатын алмай, құпия сақтауға және басқа лицензиаттар мен үшінші тұлғаларға бермеуге.

3.2.12. Өз аккаунтының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және оларға үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруінің алдын алатын тиісті шараларды өз бетінше қабылдау.

3.3. ЛИЦЕНЗИАР ҚҰҚЫЛЫ

3.3.1. Сайтты ағымдағы басқаруды жүзеге асыру, оның құрылымын, сыртқы түрін анықтау, лицензиаттардың сайтқа кіруіне рұқсат беру немесе шектеу, оның ішінде осы Шарттың ережелерін бұзған жағдайда, өзіне тиесілі өзге де құқықтарды жүзеге асыру. Лицензиат Лицензиар сайтта орналастырылған контентті өз қалауы бойынша, оның ішінде жарнаманы көрсету мақсаттары үшін көрсетуді қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдардың функционалдық және техникалық мүмкіндіктерін пайдалануға құқылы екендігімен келіседі.

3.3.2. Біржақты соттан тыс тәртіпте сайтты пайдалану ережелері мен осы Шарттың талаптарын өз қалауы бойынша өзгерту. Лицензиардың лицензиаттардың сайтты пайдалану ережелерінің жаңа редакциясымен және осы Шарттың талаптарымен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуі Лицензиардың сайтты пайдалану ережелерінің жаңа редакциясын және шартты Сайт бетінде жариялау жолымен жүзеге асырылады. Өзгерістер сайтта орналастырылған күннен бастап күшіне енеді. Лицензиаттардың сайтты пайдалану ережелерінің және осы Шарттың жаңа редакциясымен танысуы үшін лицензиар тарапынан ешқандай қосымша хабарлама талап етілмейді. Сайтты пайдалану басталғанға дейін сайтқа кірген сайын Лицензиат Шарттың нұсқасымен және Сайтты пайдалану ережелерімен танысуға міндеттенеді. Лицензиаттың сайтты / мобильді қосымшаны пайдалануды жалғастыруы лицензиаттың өзгертілген шарттармен келісімін білдіреді.

3.3.3. Сайтта жарнама орналастыру тәртібі, серіктестік бағдарламаларға қатысу және лицензиардың кәсіпкерлік қызметінде сайтты коммерциялық пайдаланудың басқа мәселелері туралы мәселелерді өз бетінше шешіңіз.

3.3.4. Кез келген уақытта сайттың дизайны мен пайдаланушы интерфейсін, оның мазмұнын, сайттың ұсынылатын функцияларының мазмұнын өзгерту, пайдаланылатын сценарийлерді, бағдарламалық жасақтаманы, Лицензиар мазмұнын және сайтта пайдаланылатын немесе сақталатын басқа объектілерді, мобильді қосымшалар мен серверлік қосымшаларды Лицензиатқа хабарлай отырып немесе онсыз өзгерту немесе толықтыру.

3.3.5. Лицензиардың қалауы бойынша Ресей Федерациясының заңнамасын, осы Шарттың ережелерін, басқа лицензиаттардың немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзатын және/немесе бұзатын, оларға зиян келтіретін немесе зиян келтіретін және/немесе қауіп төндіретін кез-келген мазмұнды, соның ішінде Лицензиаттың мазмұнын ешқандай себепсіз және ескертусіз жою.және / немесе қауіпсіздік.

3.3.6. Өз қалауы бойынша кез-келген ақпаратты (Лицензиаттың жеке хабарламаларын, жазбаларды, түсініктемелерді, басқа ақпаратты және басқа материалдарды қоса), оның ішінде Лицензиат Ресей Федерациясының заңнамасын және/немесе осы Шарттың ережелерін бұзатын Сайтта орналастырған ақпаратты жою.

3.3.7. Егер Ресей Федерациясының заңнамасында және / немесе осы Шартта өзгеше көзделмесе, лицензиаттың сайттың және / немесе мобильді қосымшаның барлық бөлімдеріне немесе кез-келген бөліміне, сайттың функцияларына, оның ішінде белсенділікке кез-келген уақытта, себептерін түсіндірместен, алдын-ала хабарламамен немесе онсыз қол жеткізуін тоқтата тұру, шектеу немесе тоқтату.

3.3.8. Сайттың жұмысын уақытында тоқтатыңыз немесе сайттың және / немесе мобильді қосымшаның жұмысын өз қалауыңыз бойынша тоқтатыңыз.

3.3.9. Жеке лицензиаттарға сайтты пайдалануды шектеу немесе тыйым салу (бұғаттау).

3.3.10. Лицензиаттың Аккаунтын өз қалауы бойынша, оның ішінде Лицензиат Ресей Федерациясының заңнамасын және / немесе осы Шарттың ережелерін бұзатын әрекеттерді жасаған жағдайда жою.

3.3.11. Лицензиаттың жеке деректерін осы Келісімнің мақсатына сәйкес келетін сайттың және / немесе мобильді қосымшаның жұмысын жақсарту үшін Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған кез-келген тәсілмен пайдаланыңыз.

3.3.12. Лицензиаттарға Лицензиардан және/немесе лицензиардың серіктестерінен жарнамалық-ақпараттық немесе жаңалық сипатындағы хабарламаларды, оның ішінде электрондық пошта, sms-тарату, сайттың функционалын пайдалана отырып тарату немесе өзге де қолжетімді тәсілмен таратуды жүзеге асыру.

3.3.13. Статистикалық деректерді жинау және лицензиатты сәйкестендіру мақсатында лицензиаттың сайтқа кіруінің IP-мекенжайлары туралы ақпаратты Орнату және сақтау, лицензиаттың дербес компьютерінде орналастырылатын техникалық ақпарат (cookies) файлдарын пайдалану.

3.3.14. Сайтты пайдалану кезінде Лицензиаттарға ескерту жасаңыз, ескертіңіз, хабарлаңыз, осы Шарттың сақталмауы туралы хабарлаңыз. Лицензиардың сайтты пайдалану процесі кезінде Лицензиатқа берген нұсқаулары лицензиаттың орындауы үшін міндетті.

3.3.15. Сайтқа айрықша құқықтарды, сайтта орналастырылған және сайтты пайдалану арқылы өңделетін ақпаратты қорғау үшін Ресей Федерациясының заңнамасында тыйым салынбаған шараларды қабылдау.

3.3.16. Шарттан туындаған барлық міндеттемелер бойынша құқықтарды беру және қарыздарды аудару. Осымен Лицензиат Лицензиардың қалауы бойынша құқықтарды беруге және кез келген үшінші тұлғаларға борышты аударуға өз келісімін береді.

3.4. ЛИЦЕНЗИАР МІНДЕТТІ

3.4.1. Сайт пен Мобильді қосымшаны жұмыс күйінде ұстау.

3.4.2. Лицензиаттың дербес деректерін оларға рұқсатсыз және заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жою, өзгерту, бұғаттау, көшіру, таратудан қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

3.4.3. Лицензиаттың жеке деректері Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарына, осы Шарттың ережелеріне және Сайтты пайдалану ережелеріне сәйкес ұсынылған жағдайда, оларды пайдалану заңдылығын қадағалаңыз.

3.4.4. Лицензиаттың дербес деректерін дербес деректерді өңдеу саясатында көзделген мерзімде және тәртіппен жою.
4. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

4.1. Шарт Лицензиаттың осы Шартқа қосылған күнінен бастап құқық иеленушінің сайтқа айрықша құқығының бүкіл қолданылу мерзімі ішінде қолданылады. Сайтқа айрықша құқықтың жаңа құқық иеленушіге ауысуы осы Шартты өзгерту немесе бұзу үшін негіз болып табылмайды.

4.2. Осы Шарт Лицензиаттың Аккаунты лицензиаттың бастамасы бойынша не Лицензиардың бастамасы бойынша жойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні өткен соң қолданысын тоқтатады. Сонымен қатар, Сайтқа және мобильді қосымшаға қатысты Лицензиатқа берілген қарапайым (ерекше емес) лицензия Аккаунт жоюмен бір уақытта тоқтатылады.

4.3. Лицензиат сайтты пайдалану ережелерінде көзделген тәртіппен және мерзімде Аккаунтты жоюға құқылы.

4.4. Лицензиар кез-келген уақытта Лицензиатты хабардар етпестен және себептерін түсіндірместен, лицензиаттың Аккаунтын жою арқылы біржақты соттан тыс тәртіпте сайтты және мобильді қосымшаны пайдалану мүмкіндігі мен мүмкіндігін дереу тоқтату арқылы және кез-келген шығындарды, шығындарды немесе келісім-шарт бойынша алынған ақшаны қайтарусыз тоқтатуға құқылы.Сайтты жабу, кез-келген, соның ішінде бір рет, лицензиат осы Шарттың және Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарын бұзған жағдайда.

4.5. Лицензиар кез келген уақытта Лицензиатты хабардар етпей және себептерін түсіндірместен сайтты және/ немесе мобильді қосымшаны өз қалауы бойынша пайдалануға рұқсат пен мүмкіндікті тоқтата тұруға құқылы. Кіру және Сайтты пайдалану мүмкіндігін тоқтата тұру қарапайым (ерекше емес) лицензияны тоқтата тұру болып табылады.
5. ЛИЦЕНЗИАРДЫҢ СЫЙАҚЫСЫ

5.1. Осы Шарт өтеусіз сипатта болады.

5.2. Лицензиар лицензиатқа алдын ала хабарланатын қосымша ақылы Сервистер үшін төлемдерден басқа, лицензиаттан жарналарды, лицензиялық төлемдерді немесе Сайтты және / немесе мобильді қосымшаны пайдаланғаны үшін қандай да бір өзге де төлемдерді төлеуді және Лицензиат сайттың мүмкіндіктерін пайдалана отырып Лицензиарға хабарлайтын пайдаланғысы келетіні туралы талап етуге құқылы емес.

5.3. Лицензиар сайтта қосымша ақылы сервистерді енгізуге және оларды пайдаланғаны үшін лицензиаттардың сайтта орналастырылған ақылы сервистердің жекелеген оферталарында көзделген шарттарда сыйақы алуға құқылы.
6. ШАРТ БОЙЫНША ЖАУАПКЕРШІЛІК

6.1. Лицензиат өзінің Сайтқа орналастыруына немесе жеке хабарламалар арқылы ақпаратты, контентті, заңмен қорғалатын өзге де зияткерлік қызмет нәтижелерін, олардың бөліктерін немесе көшірмелерін, сондай-ақ өзге де материалдарды беруіне біреудің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбайтынына кепілдік береді. Лицензиат сайтта орналастырылған немесе басқа лицензиаттарға хабарлайтын кез келген ақпарат үшін толық жауапты болады. Контентті орналастыру бөлігінде осы Шарттың талаптарын бұзуға байланысты үшінші тұлғалардың шағымдары келіп түскен жағдайда Лицензиар туындаған келіспеушіліктерді реттеу мақсатында лицензиаттың оған қолжетімді байланыс ақпаратын заңмен рұқсат етілген шекте шағым-талаптармен жүгінген тұлғаларға беруді жүзеге асыруға құқылы.

6.2. Лицензиат әлеуметтік желіде тіркеу үшін пайдаланылатын есептік деректердің (логин мен пароль) құпиялылығын қамтамасыз ету және басқа тұлғалардың тіркеу мүмкіндігін болдырмау үшін оларға тиісті шаралар қабылданатынына кепілдік береді.

6.3. Лицензиар жеке хабарламалар арқылы лицензиаттар жүзеге асыратын хат алмасу құпиясын сақтайды.

6.4. Сайттың жұмыс істеу ерекшеліктеріне байланысты Лицензиар лицензиат орналастырған контентті алдын ала модерациялауды жүзеге асырмайды және техникалық мүмкіндігі жоқ және оның мазмұны үшін жауап бермейді.

6.5. Лицензиар сайттың мүмкін сәтсіздіктері мен үзілістері және олардан туындаған ақпараттың жоғалуы үшін жауап бермейді. Лицензиар лицензиаттың компьютеріне, мобильді құрылғыларға, кез-келген басқа жабдыққа немесе Бағдарламалық жасақтамаға сайтта орналастырылған гиперсілтемелер арқылы қол жетімді сайтты немесе сайттарды пайдаланудан туындаған немесе байланысты кез-келген зиян үшін жауап бермейді. Лицензиат сайтта орналастырылған файлдар мен бағдарламаларды немесе сайтта орналастырылған сілтемелер бойынша бағдарламалар мен файлдарды жүктеуде өте сақ болуы керек. Қалай болғанда да, антивирустық бағдарламалық жасақтаманы пайдалану ұсынылады. Лицензиар лицензиаттың техникалық құралдарын вирустармен және зиянды бағдарламалармен жұқтырғаны үшін жауап бермейді.

6.6. Лицензиар үшінші тұлғалардың лицензиаттың Аккаунтына кіру паролін және лицензиаттың Аккаунтын пайдалану арқылы жасаған кез-келген әрекеттерін таңдауға жауап бермейді. Лицензиар лицензиаттың өз Аккаунтына кіру мүмкіндігін жоғалтқаны үшін жауап бермейді.

6.7. Лицензиар лицензиаттың сайтта жарияланған мәлімдемелері үшін жауап бермейді. Лицензиар, тіпті егер Лицензиар осындай залал немесе зиян келтіру мүмкіндігін ескерткен немесе көрсеткен болса да, Лицензиат немесе басқа тұлғалар сайттың көмегімен қол жеткізген сайтты, онда орналастырылған контентті немесе басқа материалдарды пайдалануға байланысты туындаған кез келген залал, соның ішінде жоғалған пайда немесе зиян үшін жауап бермейді.

6.8. Лицензиат өзінің Аккаунтын пайдалана отырып, сондай-ақ оның Аккаунтын сайтта кез келген тәсілмен пайдалана отырып, контентті орналастыруға байланысты жүзеге асырылатын құқыққа қарсы әрекеттер үшін жауапты болады. Лицензиат сайтта орналастыратын немесе сайтты пайдалана отырып, жалпы жұрттың назарына өзге түрде жеткізетін кез келген Контент үшін дербес жауапты болады.

6.9. Лицензиар сайтты пайдалану кезінде лицензиаттың немесе үшінші тұлғалардың ықтимал заңсыз әрекеттері үшін жауап бермейді. Лицензиар лицензиатта интернетке қолжетімділіктің жоқтығы үшін, лицензиатпен Ғаламтор желісіне қол жеткізу бойынша қызметтер көрсету туралы келісім жасасқан Ғаламтор желісінің байланыс провайдерлері қызметтерінің сапасы үшін жауап бермейді.

6.10. Лицензиар тікелей немесе жанама залалдың туындағаны үшін және нәтижесінде келтірілген лицензиаттың не өзге де үшінші тұлғалардың жіберіп алған пайдасы үшін жауапты болмайды:
  • Лицензиаттың Аккаунтын қоса алғанда, Лицензиаттың жеке ақпаратына кез келген үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуіне;
  • Аккакнтты, Контентті жою немесе сайттың белгілі бір элементін тоқтатуға.

6.11. Кез-келген жағдайда Лицензиардың лицензиат алдындағы жауапкершілігі 1 000 рубльмен шектеледі, ал егер Ресей Федерациясының заңнамасында өзгеше көзделмесе, жоғалған пайда өтелмейді.

6.12. Сайт зияткерлік қызметтің нәтижесі болып табылады, сайтты пайдалану құқығы "сол қалпында" (AS IS) шарттарымен беріледі. Лицензиар сайттың кез-келген нақты пайдалану мақсаттары үшін қолайлы немесе сәйкес келмейтініне кепілдік беруден бас тартады. Лицензиар сайтты пайдалану нәтижелерінің пайда болуы немесе болмауы үшін жауап бермейді.

6.13. Лицензиарға шағымдар, талаптар, қуынымдар, өтініштер, қаулылар, ұйғарымдар келіп түскен жағдайда, сондай-ақ лицензиарды сот процесіне тарту және/немесе құзыретті мемлекеттік органдардың үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзу туралы істерді, Ресей Федерациясының заңнамасын бұзу туралы істерді қарау нәтижелері бойынша лицензиарға айыппұл салу, сайтты , оның жеке парақшаларын бұғаттау, себебі Лицензиаттың осы Шарттың талаптарын бұзуы, сондай-ақ Ресей Федерациясының заңнамасын, оның ішінде тыйым салынған ақпаратты және / немесе ақпаратты тарату бөлігінде, құқықтары мен заңды мүдделерін, зияткерлік құқықтарын бұзатын болса, Лицензиат лицензиар тарапындағы дауға, талқылауға және/немесе процеске дереу кіруге және лицензиар талап ететін деңгейде және/немесе аталған міндеттемелердің сипаты мен айналым шарттары бойынша лицензиардың құқықтарын тұтастай қорғауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ Лицензиардың тиісті талабы келіп түскен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде лицензиардың осы тармақта көрсетілген байланыста шеккен залалын лицензиардың талаптарында белгіленген толық, оның ішінде сот және өзге де шығындарды қайтару. Шарттың көрсетілген Ережесі осы Шарттың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл бойы қолданылады.
7. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

7.1. Осы Шартта көзделмеген барлық жағдайларда Тараптар Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады. Осы Шартқа байланысты кез келген даулар немесе келіспеушіліктер туындаған жағдайда Тараптар олардың арасында келіссөздер жүргізу жолымен оларды шешу үшін барлық күш-жігерін салады. Шағымды қарау мерзімі — оны алған күннен бастап 30 күн. Тараптар сайтты пайдалануға байланысты шағымдарды жіберуге құқылы, ал мұндай шағымдар логин ретінде көрсетілген және / немесе аккаунтта көрсетілген аккаунтты / электрондық пошта мекенжайын, лицензиатты және сайтта көрсетілген аккаунтты / электрондық пошта мекенжайын, лицензиарды пайдалану арқылы жіберілуі керек. Мұндай шағым алушы Тарапқа жеткізілген күні алынған болып саналады. Лицензиаттың аккаунтты қолдана отырып, Лицензиарға жіберген шағымдары қабылданады және егер Аккаунт Лицензиатқа тиесілі болса, қаралады. Ұқсас есептік деректері бар аккаунттардың болуы мүмкін екенін ескере отырып, Лицензиар қосымша ақпарат пен мәлімдемені, оның ішінде Лицензиаттың аккаунтына қатысты талап қоюды қай Аккуантқа байланысты алғанын анықтауға немесе Аккаунттың шағымға жүгінген адамға тиесілігін анықтауға мүмкіндік беретін ақпарат беруді талап етуге құқылы. Егер даулар келіссөздер арқылы шешілмесе, даулар Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Лицензиардың орналасқан жері (мекен-жайы) бойынша сотта шешілуге жатады.

7.2. Лицензиар сайтты пайдалану кезінде лицензиаттар немесе үшінші тұлғалар арасында туындайтын даулар мен даулы жағдайларды қарастырумен және шешумен айналыспайды, бірақ өз қалауы бойынша туындаған қақтығыстарды шешуге ықпал ете алады. Лицензиар басқа лицензиаттан (Лицензиаттардан) осы лицензиаттың сайтта дұрыс емес немесе құқыққа қарсы мінез-құлқына дәлелді шағымдар алған жағдайда Лицензиаттың Сайтқа кіруін тоқтата тұруға, шектеуге немесе тоқтатуға құқылы.

7.3. Тараптар бір-біріне осы Шарт бойынша берілген құқықтарды пайдалану туралы қандай да бір есептер беруге міндетті емес.

7.4. Осы Шарттың ешқандай ережелері Лицензиатқа лицензиардың фирмалық атауын, тауар белгілерін, домендік атауларын және өзге де айырым белгілерін пайдалану құқығын бермейді.

7.5. Осы Шартта көрсетілген барлық қосымшалар: сайтты пайдалану ережелері (№1 қосымша) және дербес деректерді өңдеу саясаты (№2 қосымша) — оның ажырамас бөлігі болып табылады.
8. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

Лицензиар:
"ЖҰМЫСТАҒЫ ДӘРІГЕР" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 127055 МӘСКЕУ ҚАЛАСЫ НОВОСЛОБОДСКАЯ КӨШЕСІ, 41 ҚАБАТ 4 ҮЙ-ЖАЙ I, ОГРН 1107746240876, ЖСН 7718800824, KПП 770701001."
© 2009–2020 Жұмыстағы дәрігер
Күн сайын әлеуметтік медиадағы жаңа материалдар - сіз оны сайттан таба алмайсыз: